publications

JIA Juan Li

Artist: JIA Juan Li

Publication Date: June 2007

Price: HK$ 500

Page: 153

Dimensions: 28 x 28 cm

Enquire

Dorina Mocan

Artist: Dorina MOCAN

Publication Date: April 2010

Price: HK$ 300

Page: 116

Dimensions: 27 x 27 cm

Enquire

China, Circa 1968

Artist: ZHANG Da Zhong

Publication Date: October 2004

Price: HK$ 150

Page: 41

Dimensions: 26 x 21 cm

Enquire